Sài Gòn, 18-05-1968

Sài Gòn, 18-05-1968

Tu hành vui thú triền miên,
Đệ nay xin thuật lại miền thiêng liêng.
Xuất hồn đảnh lễ Sư Ông,
Vượt qua Bỉ Ngạn lòng không thấy lòng.
Nhẹ như thể tuyết lông hồng,
Giao du thắng cảnh vui Bồng Lai Tiên.
Đánh tan tất cả ưu phiền,
Tu hành cởi mở điển liền xuất theo.
Từ nay hết sợ cảnh nghèo,
Đường ta ta tiến chẳng theo thuyết tà.
Chúc cho các bạn phân qua,
Tìm đường tự tiến mới là quang vinh.
Đệ nay tận lý thuyết trình,
Tự tu tự tiến mở tình Thiên Cơ.

Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 18-05-1968