Sài Gòn, 30-08-1969

                                                                 Sài Gòn, 30-08-1969

Thế tình nợ nước đồng luân hóa
Sắc khí tương sanh lý trí hòa
Tu luyện duyên lành sanh phước đức
Xuất hồn cách ái Hội Long Hoa.

Định tâm xuất thế giao hòa
Tiến lên cõi thượng phân qua đạo đời
Trí tâm xuất hiện không rời
Long Hoa hiệp hội lập đời sửa tu
Diệt tham diệt dữ diệt mù
Diệt cho tận gốc đui mù tham sân
Tu hành luyện pháp chuyên cần
Xét cân đời đạo tiến gần Phật Tiên
Phân minh giải đáp nỗi phiền
Biết mình biết họ biết liền sự sai
Tự lo giải thoát an bài
Tiền căn luận tội sửa sai tiến lần
Chúc cho các bạn xét phân
Cán cân đời đạo ở gần bên ta
Chớ nên lập pháp ta bà
Đi đây đi đó chẳng ra lối gì
Thế gian ngũ tạng sân si
Thiên đàng thăng tiến hồn phi giải hòa
Chớ nên bầy đặt tu tà
Chết rồi phải chịu làm ma cõi trần
Đời nay thế kỷ tiến tân
Trí tâm cởi mở hợp phân đủ điều
Tâm hồn sống cảnh cao siêu
Thân hình vui đẹp nhiễu điều tình thương
Ước mong các bạn đo lường
Xét đi xét lại mới tường giả chơn.

Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 30-08-1969