Sài Gòn, 23-08-1969

                                                              Sài Gòn, 23-08-1969

Lưỡng điển âm dương họp một nhà
Vía hồn chung đúc sống bao la
Đường đời sanh dục bao giờ dứt?
Khốn cảnh luân phiên hiện ý tà

Sống thời kết hợp phân qua
Chết thời phân tán thân tà quy nguyên
Duyên lành ước được sánh duyên
Tái sanh dương thế lập tiền căn cơ
Hồn sa địa ngục bất ngờ
Trung ngươn mới được tái nhờ nối duyên
Tùy nơi gia thế diệu huyền
Kẻ tu được phước tùy duyên Phật Trời
Sắc không không sắc tách rời
Cõi Âm rung động cõi Trời thảnh thơi
Thế gian lắm lý lắm lời
Luận đi xét lại không rời giả tâm
Bầy ra cúng tế ngấm ngầm
Nội tâm ước được thì thầm Phật Tiên
Cầu cho được sống triền miên
Nhưng không biết được việc tiền căn cơ
Chỉ lo tạm bợ mong chờ
Ơn Trên phù hộ lòng mơ Tiên Rồng
Tham lam chống trả bất công
Ước mong toại nguyện tạm tòng đó thôi
Tại sao đi đứng lại ngồi
Do đâu kết tập thâu hồi nội tâm
Chúc cho các bạn vui tâm
Do đâu tạo cảnh sai lầm thế sanh?
Từ tâm tiếp đón duyên lành
Trăm người như một tạm hành thế gian.

Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 23-08-1969